Home » Swagath Samarambha 2

Swagath Samarambha 2

Photos of  Swagatha Samarambha to, His Holiness Sadyojat Shankarashrama Swamiji of Chitrapur Math, held on Thursday, 10th January, 2008.